Akai VT-300
 
Sony SL-3000
 
Ferguson 3V01
 
Sony SL-F1
 
Olympus QV-101
 
Philips VR-2220